Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


De korpschef


Lee Vanrobays

Hoofdcommissaris Lee Vanrobays is de korpschef van de politiezone HEKLA. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 14 februari 2014 door de Koning aangesteld voor deze mandaatfunctie voor een (eerste) periode van 5 jaar en legde op 24 februari 2014 de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Koen Metsu.

Lee Vanrobays' politiecarrière begon in 1993 toen hij zich inschreef aan de Koninklijke Cadettenschool te Lier voor de voorbereidende examens tot de Koninklijke Militaire School. Na de opleiding aan de KMS behaalde hij een licentiaatsdiploma criminologie aan de Universiteit van Gent om dan zijn opleiding als Rijkswachtofficier af te ronden aan de Applicatieschool voor Rijkswachtofficieren. Hij was van 2000 tot 2006 tewerk gesteld bij de Federale Politie als resp. pelotons- en eskadronscommandant en vervolgens als officier beleid en operaties bij de Federale Politie Antwerpen. Van 2007 tot 2012 was hij tewerk gesteld bij de lokale politiezone Antwerpen als afdelingschef Openbare Orde. In 2012 volgde hij de opleiding voor het behalen van het directiebrevet aan de Nationale School voor Officieren. In 2013 werd hij diensthoofd beleidsondersteuning van de Federale Politie te Antwerpen.


Historiek HEKLA 2001-heden

De eerste korpschef van de politiezone was hoofdcommissaris Frank Noël. Op 23 november 2001 werd hij in de functie benoemd bij Koninklijk Besluit en op 14 december 2001 werd hij beëdigd als eerste korpschef van politiezone HEKLA, functie die hij voltijds heeft opgenomen vanaf 1 januari 2002 met een mandaat voor vijf jaar, een mandaat dat daarna nog tweemaal met vijf jaar zou verlengd worden. Op 23 januari 2013 overleed korpschef Frank NoŽl aan een slepende ziekte. Commissaris Willy De Belder werd toen als waarnemend korpschef aangesteld in afwachting van de benoeming van een nieuwe hoofdcommissaris. Op 23 december 2013 droeg de politieraad Lee Vanrobays voor om benoemd te worden in de vacante functie van korpschef.


Hebt u een positieve of negatieve ervaring gehad met de politie?
Breng het ter kennis aan de korpschef : contact@politiehekla.be

Uw ervaringen en opmerkingen zijn een stimulans voor de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, een welverdiend schouderklopje kan ook eens deugd doen.


Secretariaat korpschef


Prins Boudewijnlaan 43a, 2650 Edegem
T 03 444 00 00 - F 03 444 00 04


Algemene vragen : consulteer onze contactpagina.

Wettelijke basis: Wet 7 december 1998 op de geÔntegreerde politie

Art 44

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps. Hiertoe kan de burgemeester of het politiecollege hem sommige van zijn bevoegdheden delegeren.

In de uitoefening van deze functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de opdrachten met een federaal karakter en van de opvorderingen evenals van de toepassing van de normen bedoeld in de artikelen 141 en 142.

Voor de uitoefening van zijn functie, kan de korpschef de in artikel 104,1°, bedoelde hulp inroepen.

Art 45

De korpschef oefent de in artikel 44 bedoelde bevoegdheden uit onder het gezag van de burgemeester of van het politiecollege. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht de korpschef zo spoedig mogelijk de burgemeester of het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hem ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.
Hij moet elke maand verslag uitbrengen aan de burgemeester of aan het politiecollege over de werking van het korps en hem op de hoogte brengen van de klachten van buitenaf aangaande de werking van het korps of het optreden van zijn personeel

Art 35

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.
De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

1. het bespreken en de voorbereiding van het
    zonaal veiligheidsplan;
2. het bevorderen van de optimale coördinatie van de
    uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en
    gerechtelijke politie;
3. het evalueren van de uitvoering van het zonaal
    veiligheidsplan;

Art. 29

...
De korpschef van de lokale politie is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de politieraad of aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen van de raad en het college bij.
De overgeschreven notulen worden door de voorzitter en door de secretaris getekend
...
De briefwisseling uitgaande van de politieraad en het politiecollege wordt door de voorzitter ondertekend en door de korpschef mede ondertekend, tenzij daarvoor delegatie wordt verleend.

 
Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief