Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Situering Politiezone


Plattegrond HEKLA


Grondgebied

De politiezone HEKLA bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en strekt zich uit over de gemeenten HOVE - EDEGEM - KONTICH/WAARLOOS - LINT - AARTSELAAR en is naar oppervlakte met 5.478 ha en met zijn 72.517 inwoners (1 januari 2007) één van de zones met een hoge bevolkingsdichtheid (1.323 per km²).

 
Opp. in hectare
%
Inwoners
%
Inw / km²
Hove
598
10,9
8298
11,5
1387
Edegem
865
15,8
21866
29,8
2455
Kontich
2366
43,2
20243
27,9
855
Lint
557
10,2
8035
11,0
1442
Aartselaar
1092
20
14325
19,8
1311
Totaal HEKLA
5478
100
72517
100
1323

Bron inwonersaantallen:
Ecodata – 1 januari 2007

Mobiliteit

Ongeveer halverwege tussen MECHELEN en ANTWERPEN wordt de zone doorsneden door vier drukke gewestwegen:

  • A12 (Aartselaar)
  • E19 (EDEGEM en KONTICH)
  • N177 (EDEGEM en KONTICH)
  • N1 (EDEGEM, HOVE en KONTICH)

De belangrijke oost-west verkeersas N171 (EDEGEM en KONTICH), verbindt de A12 met de E19 en geeft aansluiting van de N177 naar de N1. Te Kontich aan de afrit van de E19 bevindt zich een carpool met een capaciteit van 330 parkeerplaatsen. En op de grens Edegem – Kontich langsheen de N177 bevindt er zich nog een "Park en Ride" met 140 mogelijkheden tot parkeren. Eveneens te Kontich in de Industriezone “Blauwe Steen” is “Keuringscentrum 47” van de Technische autocontrole gelegen. Op Neerveld nr 3 kan men alle werkdagendagen terecht tussen 7.00 u en 17.00 u. Ook de dienst inschrijvingen voor voertuigen is gelegen op Neerveld, maar 3B. In deze DIV-antenne kan men zich alle werkdagen aanbieden tussen 08.30 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u. Ook voor een rijexamen, zowel theorie als praktijk kan men op dit adres terecht. Verkeerstoezicht en verkeerscontrole - ook naar sluikverkeer door de centra – zowel preventief als repressief , zijn belangrijke taken en worden weerhouden in het veiligheidsplan. Uiteraard telt de zone op jaarbasis heel wat verkeersongevallen: 1.361 in 2003. De vlotte doorstromingsmogelijkheden hebben tevens gezorgd voor de vestiging van diverse winkelketens en commerciële activiteiten langs de verbindingswegen.

Industrie en KMO's

De politiezone telt verschillende Industrie- en KMO-zones met 1.757 ondernemingen, met 26.456 tewerkgestelden.

Aantal ondernemingen juni 2002 (bron RSZ):


Industrie en KMO's
Kontich
615
35 %
Aartselaar
519
30 %
Edegem
372
21 %
Hove
138
8 %
Lint
113
6 %
Totaal
1757
100 %
Blauwesteen Kontich

Dit leidt enerzijds tot verkeer van de 26.456 tewerkgestelde personeelsleden in de zone.

Tewerkstelling juni 2002 (bron RSZ):


Tewerkstelling
Kontich
9501
36 %
Aartselaar
7649
29 %
Edegem
7330
28 %
Lint
977
4 %
Hove
999
4 %
Totaal
26456
100 %
Aquafin Aartselaar

Dit brengt anderzijds voor de politie een gerechtelijk takenpakket mee in het afwerken van courante dossiers van de parketten van heel België waarbij de firma’s in kwestie dienen bevraagd te worden in verband met onder andere wanbetalingen, overtredingen wagenpark van de firma’s, ongedekte cheques, handelspraktijken, milieuproblemen, reclame, economische wetgeving.

Scholen

Elke gemeente binnen de politiezone HEKLA telt een aantal basisscholen. Bovendien telt de politiezone vijf grote middelbare scholen, waarvan één met annex internaat. Iedere schooldag brengen deze scholen een intensief verkeer van leerlingenvervoer met zich mee.

Bovendien ligt de campus van de Universiteit Antwerpen weliswaar op het grondgebied van de naburige politiezone, Antwerpen, een deel van de gebouwen én van de universitaire parkeerruimte bevindt zich in Edegem.

Preventief toezicht op de spitsuren om het school- en universitair verkeer in veilige banen te leiden is een hoofdopdracht voor de politie binnen de zone.

De zone telt 12.951 leerlingen in kleuter-, basis- en secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs, zonder het deeltijds kunstonderwijs en universitair onderwijs.

Schoolpopulatie op 1 oktober 2004
(bron: Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs):


Schoolpopulatie Leerlingen
Kontich
5359
41 %
Edegem
3394
26 %
Hove
2152
17 %
Aartselaar
1195
9 %
Lint
855
7 %
Totaal
12951
100 %
Regina Pacis Hove

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bevindt zich op het grondgebied van Edegem en brengt heel wat werklast mee voor de politie. Een overzicht:

er is het toezicht op het in- en uitrijdend verkeer.

er is het toezicht op de immense parkeerruimte naar autodiefstallen of diefstallen in wagens, naar aanrandingen en daden van exhibitionisme en dit vooral in het najaar wanneer de avond vroeg valt.

in het ziekenhuis zelf, zowel in de patiëntenkamers als in de kantoren, de consultatiekamers en de kleedruimten voor het personeel, wordt een groot aantal diefstallen gepleegd.

de aanwezigheid van een spoedgevallendienst brengt met zich mee dat de politie geregeld gerechtelijke dossiers moet openen voor gevallen waarin zwaar gekwetste of dodelijke slachtoffers van aanrijdingen, zelfmoordpogingen, zware verwondingen ingevolge criminele feiten en dergelijke, betrokken zijn.

het ziekenhuis heeft ook een psychiatrische afdeling wat tot gevolg heeft dat de politie geregeld te maken krijgt met vragen tot het openen van collocatiedossiers.

overlijdens in het ziekenhuis, die als “niet-natuurlijk” kunnen beschouwd worden, geven aanleiding tot het openen van gerechtelijke onderzoeksdossiers waarbij onmiddellijk de eerste onderzoeksdaden dienen gesteld te worden en waarbij de diensten van de Procureur des Konings snel en grondig dienen ingelicht te worden.

Elke gemeente binnen de zone kent verder haar openbaar rust- en verzorgingstehuis (OCMW) en privé-rusthuizen.

Openbaar vervoer

Zowel stadsbusnetlijnen als regiobuslijnen doorkruisen de zone. Zeer specifiek voor het korps is, dat stopplaatsen niet ver van politieposten zijn en dat heel wat verkeersincidenten die zich met het openbaar vervoer in de naburige stad voorgedaan hebben, door de bestuurders van deze buslijn bij de politieposten aangegeven worden, in opdracht van hun directie. De chauffeurs geven hiervoor twee redenen op: enerzijds is de wachttijd uitermate beperkt en anderzijds is de klantvriendelijkheid er groot. Hove en Kontich, gelegen aan de spoorlijn Antwerpen-Brussel, hebben een spoorwegstation. De aanliggende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen vragen eveneens politietoezicht.

Kermissen en feestelijkheden

De verschillende gemeenten en wijken binnen de zone hebben naar aloude traditie hun jaarlijkse kermissen, jaarmarkten en feestelijkheden. Die brengen heel wat ‘in beweging’ op de openbare weg en vragen telkens een aparte en specifieke veiligheidsorganisatie. Zo zijn er jaarlijks heel wat wielerwedstrijden met nationale en internationale belangstelling onder andere de ‘Junior van het jaar’, de’ Memorial prijs Rik Van Steenbergen’ en de ‘Internationale 4-Daagse voor Junioren’.

Sport en ontspanning

De zone telt verschillende sport- en recreatiecentra, zowel publiek als privé, overdekt en in openlucht. Het verenigingsleven floreert hier. Elke dag van de week en uiteraard vooral tijdens het weekend zijn zeer vele sporters, zowel competitief als recreatief, aan de slag in verschillende sporttakken en op verschillende locaties in de verschillende gemeenten. De zone heeft naast klassieke cafés, tavernes, restaurants nog drie grote privé-discotheken die heel wat avondlijke en nachtelijke bezoekers trekken tijdens de weekends. Bij dit groot aanbod aan sportieve en andere ontspanningsmogelijkheden is waakzaamheid geboden.

Recreatie

De verschillende recreatiedomeinen onder andere Fort V en de gemeentelijke parken, die binnen de zone liggen vragen een specifiek toezicht vanwege de politie, haar handhaving van diverse politiereglementen, en van openbare rust en veiligheid.

Verenigingsleven

De verschillende gemeenten tellen een aanzienlijk aantal gemeentelijke raden die op hun beurt de verscheidene verenigingen tellen, zoals daar zijn: de gemeentelijke culturele raden, de gemeentelijke gezinsraden, de gemeentelijke jeugdraden, de adviesraden milieu en natuur, de gemeentelijke seniorenraden, de gemeentelijke sportraden, de middenstandsorganisaties.

Jeugdwerking

De erkende jeugdclubs en een groot aantal jeugdbewegingen binnen elke gemeente zorgen voor heel wat animo in de diverse gemeenten en dus ook binnen de zone. Vooral de jeugdclubs zorgen voor een actief uitgaansleven van jongeren op vrijdag- en zaterdagavond, met daaraan gekoppeld de zeer specifieke problemen van rustverstoring.

Cultuur

De diverse gemeenten kennen een gemeentelijke muziekacademie en een gemeentelijke academie voor schone kunsten. Zij hebben ook verschillende toneelgezelschappen. In één der gemeenten gaat jaarlijks een groot internationaal volksdansfestival door.

Toerisme

Twee gemeenten (Aartselaar en Edegem) hebben op hun grondgebied respectievelijk één en twee hotels, waarvan er twee ingericht zijn als congressen- en colloquiacentrum. Verder bevindt er zich nog een hotel te Kontich, met name het "Carhotel".

Asielcentrum Lint

In de gemeente Lint bevindt zich het asielcentrum “Meihof”. De eerste asielzoekers kwamen toe op 19 december 1991. Het aantal is opgelopen van 55 personen in de beginfase naar 113 op 1 januari 2004. De sfeer tussen asielzoekers en omwonenden kan momenteel vrij goed genoemd worden, politietussenkomsten vallen naar aanleiding van deze mensen niet meer voor dan bij de autochtone bevolking.

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief