Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Het politiecollege


Politiecollege


Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Het komt één keer per maand bijeen, samen met de korpschef en de secretaris van de zone.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat en geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van zijn personeel.
Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad.

Een meergemeentezone als HEKLA beschikt over rechtspersoonlijkheid. Het politiecollege oefent dezelfde bevoegdheden uit in een meergemeentezone als het college van burgemeester en schepenen in een ééngemeentezone.

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

In Hekla is gekozen voor een alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Het voorzitterschap verandert jaarlijks op 1 april.

Samenstelling van het politiecollege:

Sophie De Wit

mevrouw Sophie De Wit
Burgemeester van Aartselaar

Voorzittersschap Aartselaar
01-04-2016 / 31-03-2017

Harry Debrabandere

de heer Harry Debrabandere
Burgemeester van Lint

Voorzittersschap Lint
01-04-2017 / 31-03-2018

Koen Metsu

de heer Koen Metsu
Burgemeester van Edegem

Voorzittersschap Edegem
01-04-2018 / 31-12-2018

Bart Seldeslachts

de heer Bart Seldeslachts
Burgemeester van Kontich

Voorzittersschap Kontich
01-04-2014 / 31-03-2015

Koen Volckaerts

de heer Koen Volckaerts
Burgemeester van Hove

Voorzittersschap Hove
01-04-2015 / 31-03-2016

Lee Vanrobays

Lee Vanrobays
Hoofdcommissaris van politie

Korpschef
Lokale Politiezone HEKLA

Ann De Mulder

Ann De Mulder
zonale secretaris

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief