Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


De politieraad


Politieraad 19-11-2005


Notulen politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De 5 burgemeesters van de HEKLA-gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

Voorts voorziet de wet in 19 raadsleden voor een bevolking tussen 50.001- 80.000 inwoners (HEKLA heeft ongeveer 73.000 inwoners).

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.

Samenstelling van de politieraad Hekla:

Sophie De Wit

mevrouw Sophie De Wit
Burgemeester van Aartselaar

Voorzittersschap Aartselaar
01-04-2016 / 31-03-2017

Koen Volckaerts

de heer Koen Volckaerts
Burgemeester van Hove

Voorzittersschap Hove
01-04-2015 / 31-03-2016

Harry Debrabandere

de heer Harry Debrabandere
Burgemeester van Lint

Voorzittersschap Lint
01-04-2017 / 31-03-2018

Koen Metsu

de heer Koen Metsu
Burgemeester van Edegem

Voorzittersschap Edegem
01-04-2018 / 31-12-2018

Bart Seldeslachts

de heer Bart Seldeslachts
Burgemeester van Kontich

Voorzittersschap Kontich
01-04-2014 / 31-03-2015

Rudi Van Onckelen

de heer Rudi Van Onckelen
Raadslid Aartselaar

Bart Breugelmans

de heer Bart Breugelmans
Raadslid Edegem

Marc Van Leemput

de heer Marc Van Leemput
Raadslid Edegem

Jan Van der Heyden

de heer Jan Van der Heyden
Raadslid Aartselaar

Luc Blommaerts

de heer Luc Blommaerts
Raadslid Kontich

Jos Mertens

de heer Jos Mertens
Raadslid Aartselaar

Cynthia Govers

mevrouw Cynthia Govers
Raadslid Edegem

Koen Lauriks

de heer Koen Lauriks
Raadslid Edegem

Karel Van Elshocht

de heer Karel Van Elshocht
Raadslid Kontich

Thomas Aerts

de heer Thomas Aerts
Raadslid Kontich

Kris Wils

de heer Kris Wils
Raadslid Aartselaar

Stanny Tuyteleers

de heer Stanny Tuyteleers
Raadslid Lint

Gerda Lambrecht

mevrouw Gerda Lambrecht
Raadslid Hove

Katia Devriendt

mevrouw Katia Devriendt
Raadslid Hove

René Janssens

de heer René Janssens
Raadslid Edegem

Marleen Van den Eynde

mevrouw Marleen Van den Eynde
Raadslid Kontich

Annemie Janssens

mevrouw Annemie Janssens
Raadslid Lint

Joost Fillet

de heer Joost Fillet
Raadslid Kontich

Shana Convents

mevrouw Shana Convents
Raadslid Edegem

Lee Vanrobays

Lee Vanrobays
Hoofdcommisaris van politie

Korpschef
Lokale Politiezone HEKLA

Ann De Mulder

Ann De Mulder
Zonale secretaris

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester.
In de praktijk vergadert de politieraad HEKLA een zestal keer per jaar, met eventueel voorbereidende commissiezittingen ter voorbereiding.

De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale secretaris.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,..
In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,.. Kom gerust eens een zitting van de politieraad bijwonen.

De notulen van de vorige politieraden kan u vinden in het archief. U kan deze raadplegen door in onderstaand menu uw datum te selecteren.

 

<Banner Acrobat>

De notulen zijn PDF bestanden, waarvoor de Adobe Reader plugin vereist is. Indien u deze niet heeft kan u dit gratis downloaden via bovenstaande link.

De agenda van elke politieraad wordt definitief een 10-tal dagen voor elke vergadering en wordt dan uitgehangen op de aankondigingsborden van elk gemeentehuis. Deze agenda wordt eveneens kenbaar gemaakt via de nieuwsrubriek van onze website.

De zittingen gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis van de voorzitter. Achteraan in de raadzaal staan stoelen voor het publiek, waar u ongestoord de werking van de raad kan gadeslaan. Beslist de moeite waard om eens te komen bekijken.


<Politieraad>

Bevoegdheden:

  • Goedkeuring jaarlijkse begroting
  • Goedkeuring uitgaven politiezone
  • Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen
  • Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…
  • Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige
  • Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef
Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief