Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Het Zonaal Veiligheidsplan


Zonaal Veiligheidsplan


Het zonaal veiligheidsplan 2014 ľ 2017 is voorbereid door de zonale veiligheidsraad en in december 2013 goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.

Het zonaal veiligheidsplan is voor de politiezone HEKLA het beleidsplan met de gekozen strategische doelen. Enerzijds gaat het om prioritaire veiligheids- en leefbaarheidsfenomenen die we projectmatig samen met andere partners aanpakken. Anderzijds gaat het om de verbetering van onze interne werking. Bij de keuze van deze strategische doelen houden we rekening met het nationaal veiligheidsplan en met de verwachtingen van de leden van de zonale veiligheidsraad, de bevolking, eigen medewerkers en andere partners.

De vertaling van deze strategische doelen in concrete acties gebeurt aan de hand van jaarlijks op te stellen actieplannen.


Prioriteiten veiligheidsfenomenen:

 • diefstallen in woningen
 • verkeersveiligheid
 • overlast door:

  1. geluidsoverlast, nachtlawaai
  2. vandalisme, vernielingen
  3. sluikstorten
  4. drugs

Prioriteiten optimale bedrijfsvoering:

 • Elke dienst binnen HEKLA, zal jaarlijks een actieplan optimale bedrijfsvoering indienen en implementeren, ter verbetering van onze werking.

Consulteer hier het zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017 van onze zone


Wettelijke basis zonaal veiligheidsplan

Wet ge´ntegreerde politie 07/12/1998

Art. 36

Het vierjaarlijkse (gewijzigd door de programmawet van 22-12-2003, art. 412) veiligheidsplan omvat:

 • de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de Procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden ge´ntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;
 • de capaciteit van de lokale politie, die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er voor moet zorgen dat deze opdrachten ten allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;
 • de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in Art. 61 van dezelfde wet;
 • de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgetaire tussenkomst van deze gemeenten, die de overeenkomstig Art. 40, 3de lid, overeengekomen dotatie overschrijdt;

Art. 37

Het zonaal veilighedisplan wordt, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid resorteren van de gemeenteraad of van de politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad of, desgevallend, aan de politieraad. Na goedkeuring door de burgemeesters en de Procureurs des Konings, wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, die er zich over moeten uitspreken binnen de 2 maanden vanaf de ontvangst van het plan. Na deze termijn wordt hun goedkeuring als gegeven geacht. Indien de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het plan niet goedkeuren wordt hen een nieuwe versie ervan voorgelegd. In dit geval wordt de termijn voor goedkeuring teruggebracht tot 1 maand. De gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden beschouwd. Wanneer in de loop van de uitvoering van het zonaal veiligeheidsplan blijkt dat de overeenkomstig, Art. 36, ten 2de, geplande capaciteit, ontoereikend is om die opdrachten uit te voeren, wordt dit verholpen door de zonale veiligheidsraad.

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief