Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Klachten tegen politie


Klachten tegen politie


Ondanks alle inspanningen die de politiediensten leveren om het kwaliteitsgehalte zo hoog mogelijk te brengen zijn er, helaas, nog altijd disfuncties mogelijk. Om hier tegen te kunnen reageren of een klacht neer te leggen zijn verschillende instanties in het leven geroepen.

Dienst intern toezicht:

Elk korps van de lokale politie heeft zijn dienst intern onderzoek die de klachten behandelt die tegen de leden van dat korps zijn neergelegd. De klacht kan overgemaakt worden naar de korpschef van de lokale politie die zijn dienst intern onderzoek inschakelt om de klachten te behandelen. De werkzaamheden van deze dienst worden regelmatig door het ComitÚ P gecontroleerd.

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie:

Haar hoofdopdracht bestaat erin de werking van de politiediensten te controleren. Maar zij levert ook een veel directere en meer individuele dienst aan de burger door het onderzoeken van klachten en aangiften die iedere burger over het gedrag van een politieambtenaar of een politiedienst kan uiten. Tijdens een dergelijk onderzoek is het mogelijk dat de standpunten van de burger en de politieagent nader tot elkaar gebracht kunnen worden. In dat geval kan de Algemene Inspectie de betrokken partijen de bemiddelingsprocedure voorstellen.

Voor meer info: http://www.aigpol.be/

ComitÚ P:

Het Vast ComitÚ P is de externe instelling die valt onder de bevoegdheid van het Parlement en die belast is met de globale werking van de politiediensten en de uitoefening van de politiefunctie door de bevoegde ambtenaren. Het ComitÚ P gaat na op welke manier de politiediensten concreet invulling geven aan de co÷rdinatie binnen en tussen hun diensten en of zij de fundamentele rechten een vrijheden eerbiedigen. Het ComitÚ P oefent zijn opdracht uit via verschillende kanalen, onder meer door klachten van burgers te onderzoeken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het ComitÚ P geen ombudsfunctie vervult en niet is opgericht om individuele problemen van klagers op te lossen.

Voor meer info: http://www.comitep.be/

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief