Vakantietoezicht
Tel. 03 444 00 00


Uittreksel uit het strafregister


Uittreksel uit het strafregister


Algemeen

Aanvraag

Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een getuigschrift aanvragen. Het getuigschrift mag eveneens aangevraagd worden voor een overleden persoon door iedere rechthebbende, die van een werkelijk belang kan doen blijken. De openbare overheden, daarentegen, zijn in principe niet gerechtigd om rechtstreeks een getuigschrift aan te vragen. Van deze regel mag nochtans afgeweken worden in de hiernavolgende gevallen:

 • wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling zulks toelaat
 • wanneer de betrokken personen de openbare overheid daartoe uitdrukkelijk gemachtigd hebben
 • wanneer het gaat om het onderzoek van voorstellen tot het toekennen van eretekens of eerbewijzen

Er dient geen onderscheid gemaakt te worden naar gelang de hoedanigheid van de bestemmeling (openbaar bestuur of particulier) van het getuigschrift. Het is aan de belanghebbende, die het getuigschrift aanvraagt, om mede te delen voor welke activiteit het getuigschrift is vereist. Het is de belanghebbende die verantwoordelijk is voor zijn opgegeven verklaring van de soort van activiteit.

Afgifte

Het getuigschrift mag enkel worden afgegeven aan de persoon omtrent wiens gedrag het gaat en, behoudens in uitzonderlijke gevallen hierboven voorzien voor openbare overheden, nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur, het privé-organisme of de particulier die het voorleggen ervan eisen. Wel dient te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van getuigschriften die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een getuigschrift aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover evenwel deze derde personen daartoe door de betrokkenen gemachtigd zijn.

Soorten

Er zijn twee soorten getuigschriften naar gelang het doel waarvoor ze bestemd zijn.

 • Model 1:
  Is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-organismen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor de tweede soort voorzien is.
 • Model 2:
  Is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-organismen, dat afgegeven wordt wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die onder de opvoeding, de psycho-, medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

Gemotiveerd advies

De reglementering voorziet voor de afgifte van een getuigschrift een gemotiveerd advies van de korpschef of van de door hem gedelegeerde officieren. Het gemotiveerd advies is enkel verplicht voor de aanvraag van een Model 2. Voor een Model 1 is dit advies niet verplicht. Het gemotiveerd advies wordt niet vermeld en er wordt evenmin naar gerefereerd in het getuigschrift. In de kolom 'opmerkingen' vermeld op de getuigschriften, bestaat de mogelijkheid om een genuanceerde beoordeling te geven betreffende het gedrag en de zeden van betrokkene.

Praktische werkwijze voor aanvragen en afhalen

Aanvragen / afhalen getuigschriften (2 mogelijkheden)

 • Het getuigschrift wordt aangevraagd door de aanvrager zelf, die dan een ontvangstbewijs verkrijgt voor afhaling, waarop hij/zij eventueel een volmacht kan invullen. De volmachthouder moet in het bezit zijn van de volmacht en de eigen identiteitskaart.
 • Het getuigschrift wordt aangevraagd door een derde. In dit geval MOET betrokkene het bewijs PERSOONLIJK afhalen met zijn identiteitskaart en het ontvangstbewijs.

Getuigschriften kunnen door aanvrager zelf of door een derde worden aangevraagd. Het afhalen moet door de aanvrager zelf worden gedaan. Aanvrager kan wel de volmacht geven aan een derde om zijn getuigschrift af te halen. Bij het aanvragen van een getuigschrift wordt door onze dienst een document ingevuld en krijgt de aanvrager een strook mee als bewijs van aanvraag. Op die strook is ook een deel voorzien dat de aanvrager kan invullen om volmacht te geven aan een derde om zijn getuigschrift af te halen. Ingeval er met een volmacht wordt gewerkt, dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van de afhaalstrook welk is ingevuld door de aanvrager (volmacht), de identiteitskaart van de aanvrager en zijn eigen identiteitskaart.

Getuigschriften worden, behoudens lokale afspraken, onmiddellijk meegegeven.

Aanvragen / afhalen getuigschriften per gemeente

Gemeente Hove

Aanvragen en afhalen op het gemeentehuis (Geelhandlaan 1)
Tel. 03 460 33 12 - Fax 03 460 33 13 - cultuur@hove.be

Openinguren:


 Maandag
 9.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
 Dinsdag
 9.00 - 12.00 uur
 Woensdag
 9.00 - 12.00 uur
 Donderdag
 9.00 - 12.00 uur
 Vrijdag
 9.00 - 12.00 uur
 Zaterdag
 gesloten
 Zon- en feestdagen
 gesloten

NB: in de namiddagen enkel op afspraak

Gemeente Edegem

Aanvragen en afhalen op het gemeentehuis (Kontichstraat 19)
Tel. 03 289 29 50

Openinguren:


 Maandag
 08.30 - 13.00 uur en 16.00 - 19.00 uur
 Dinsdag
 08.30 - 13.00 uur
 Woensdag
 08.30 - 14.00 uur
 Donderdag
 08.30 - 13.00 uur
 Vrijdag
 08.30 - 13.00 uur
 Zaterdag
 gesloten
 Zon- en feestdagen
 gesloten

Gemeente Kontich

Aanvragen en afhalen op de dienst bevolking (gelijkvloers).

Openingsuren:


 Maandag
 9.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
 Dinsdag
 9.00 - 12.00 uur
 Woensdag
 9.00 - 12.00 uur
 Donderdag
 9.00 - 12.00 uur
 Vrijdag
 9.00 - 12.00 uur
 Zaterdag
 gesloten
 Zon- en feestdagen
 gesloten

Gemeente Lint

Aanvragen en afhalen kan op de dienst bevolking van de gemeente (Koning Albertstraat 41) - Tel. 03 460 13 31

Openingsuren:


 Maandag
 8.30 - 12.00 uur en 17.30 - 20.00 uur
 Dinsdag
 8.30 - 12.00 uur
 Woensdag
 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
 Donderdag
 8.30 - 12.00 uur
 Vrijdag
 8.30 - 12.00 uur
 Zaterdag
 gesloten
 Zon- en feestdagen
 gesloten

Aartselaar

Aanvragen en afhalen en informatie op de dienst bevolking van de gemeente (Baron van Ertbornstraat 1)
Tel. 03 870 16 11 - strafregister@aartselaar.be

Openingsuren:


 Maandag
 8.30 - 12.00 uur en 17.30 - 20.00 uur
 Dinsdag
 8.30 - 12.00 uur
 Woensdag
 8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
 Donderdag
 8.30 - 12.00 uur
 Vrijdag
 8.30 - 12.00 uur
 Zaterdag
 gesloten
 Zon- en feestdagen
 gesloten

Algemeen Secretariaat en Balie - Prins Boudewijnlan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 50 - Fax 03 444 00 01

Post Hove
Post Edegem
Post Kontich
Post Lint
Post Aartselaar
Geflitst?
 Boeteberekening
Links
Over deze site

Technische details
Volg onze nieuwsbrief